Văn phòng

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

Phòng Kiểm tra

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Khai thác và thu nợ

Phòng Quản lý thu

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Phòng Công nghệ thông tin