Tiền lương hưu của người tham gia BHXH bắt buộc có nhiều thay đổi từ ngày 01/01/2021

27/08/2020 04:01 PM


       Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu đối với người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 sẽ có sự thay đổi so với hiện nay.

Tiền lương hưu có nhiều thay đổi từ 1/1/2021.

 

       Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc bắt đầu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021:

       Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính như sau:

      Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

       Trong đó:

       Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

       Đối với lao động nam:

      - Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu trong khoản thời gian từ 1/1/2021 đến hết 31/12/2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm);

       - Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 1/1/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

       - Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

       Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

       Đối với lao động nữ:

       - Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

       - Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

       Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

      Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

       Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64, Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10, Nghị định số 115/2015 và Điều 20, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.

       Đối với trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% (trên đây) thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

      Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ngọc Trăm sưu tầm