Đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

12/07/2020 02:17 PM


        Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tập trung mọi nguồn lực rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

       Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện qua giao dịch điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) cũng như đảm bảo an toàn phòng dịch.

        Đang triển khai 18 dịch vụ công

       Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành để sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp thực tế cũng như giảm tối đa chi phí cho người dân, DN. Trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả TTHC thông qua giao dịch điện tử, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

       Hiện nay, toàn ngành đang triển khai 18 dịch vụ công (DVC) trực tuyến cấp độ 3, 4 trên Cổng DVC ngành BHXH; khởi tạo 10 DVC trên Cổng DVC quốc gia. Trong đó, có 5 DVC đã thực hiện trên Cổng DVC quốc gia, gồm: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm); đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng); giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).

Thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đơn giản hóa thủ tục hành chính đem lại nhiều thuận lợi cho người dân

         Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn kết nối liên thông, cung cấp DVC “Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng dịch COVID-19” trên Cổng DVC quốc gia và Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam; tham gia xác nhận thông tin cho 2 DVC hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do dịch COVID-19; tiếp tục duy trì, vận hành và triển khai hiệu quả các hệ thống CNTT nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng; cung cấp miễn phí phần mềm kê khai nộp BHXH (Phần mềm K-BHXH) lên phiên bản web để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; cho phép cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đối với 8 TTHC liên quan đến giải quyết các chế độ BHXH qua giao dịch điện tử.

        Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp, giúp người dân có thể gửi yêu cầu giải quyết các TTHC trực tiếp trên môi trường mạng, giảm thời gian đi lại và chờ đợi so với nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Một cửa.

         Tiếp tục cắt giảm những quy định không cần thiết

      BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1829/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12.5.2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

         Kế hoạch được thực hiện hằng năm (từ năm 2020 đến năm 2025) đảm bảo mục tiêu sau: Cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

        Kế hoạch của BHXH Việt Nam sẽ xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Đồng thời, lượng hóa được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước. Theo đó, sẽ có 4 nhiệm vụ cụ thể được BHXH Việt Nam đặt ra trong kế hoạch này.

        Trong tháng 6.2020, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch và chuẩn bị thực hiện. Đặc biệt, BHXH Việt Nam sẽ tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua đối thoại, tham vấn; Triển khai thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam. Trước ngày 31.10.2020, BHXH Việt Nam sẽ tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

        BHXH Việt Nam triển khai rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

        Sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được lãnh đạo ngành phê duyệt, các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp./.

Ngọc Trăm sưu tầm